Actuele cijfers

Herstelplan

Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst moeten worden verstrekt. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.. De dekkingsgraad is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook buffers nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de buffers is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

Herstelplan: regels gewijzigd in 2015

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is de financiële positie van ons fonds niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom in december 2015 een herstelplan moeten indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan is vastgelegd welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar weer over voldoende buffers te beschikken.

Wat betekent het herstelplan voor u?

De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner dan onder de oude pensioenregels. Tegelijkertijd wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels daarvoor zijn strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed is gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of gepensioneerden is opgenomen als uiterste redmiddel en voorlopig niet aan de orde. Ook van verlaging van de jaarlijkse opbouw is tot nu toe geen sprake. We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen. Daarnaast zal het verwachte toekomstige rendement bijdragen aan het herstel.

Op basis van ons herstelplan komt de beleidsdekkingsgraad in de loop van 2025 boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad waarmee het tekort wordt opgeheven. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Keuze hersteltermijn?

Ons pensioenfonds heeft gekozen voor een hersteltermijn van 10 jaar. Deze relatief lange termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers beperkt blijven. Het fonds wil de kans op het verlagen van de pensioen(aansprak)en zoveel mogelijk beperken. Door de lange hersteltermijn worden de actieve deelnemers, de oud-deelnemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan het fonds een aantal maatregelen nemen. De nadruk ligt daarbij op kán. Het feit dat de maatregelen vastliggen, betekent niet dat ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Het bestuur besluit dat op basis van de financiële positie van het fonds en in overleg met de sociale partners.

Hoe nu verder?

Het herstelplan is eind 2015 ingediend en wordt jaarlijks geactualiseerd zolang het fonds niet uit herstel is. In maart 2021 is het geactualiseerde herstelplan bij DNB ingediend. We houden u op de hoogte en informeren u uiteraard ook persoonlijk als de situatie daarom vraagt. Wilt u het complete herstelplan inzien? Dan kunt dat opvragen via onze helpdesk.