Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft ons fonds uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt. 

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging
  • Als ons fonds besluit dat een klacht door het bestuur moet worden behandeld, dan wordt deze op de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd

3. Als u het er niet mee eens bent

Tegen de besluiten van het bestuur kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Dit beroep geldt voor de betrokken aangesloten werkgever, de werknemer, de oud-werknemer, de gepensioneerde of een andere belanghebbende die rechtstreeks wordt getroffen. Dit beroep geldt niet voor besluiten van algemene strekking of over de verplichtstelling.

De samenstelling, taak en bevoegdheid van de Commissie van Beroep wordt geregeld in het reglement van de Commissie van Beroep, dat door ons bestuur wordt vastgesteld. Daar staan ook de bepalingen in over de termijnen van het instellen van beroep.

4. Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Daarna brengt de Geschillencommissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd. 

5. Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 333 89 65

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.