Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de toepassing van de pensioenregelingen, of
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wij zijn verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wat dit precies betekent, leest u in onze privacyverklaring.

Wanneer geschil of klacht?

Als u en Bpf Foodservice een verschil van inzicht hebben over de toepassing of interpretatie van de uitvoering van de pensioenreglementen, dan is er sprake van een geschil.

Als u ongenoegen uit over de behandeling door Bpf Foodservice of onze administrateur (AZL), zonder dat uw rechtspositie wordt geschaad, dan is er sprake van een klacht.

Indienen van een geschil of klacht

Wanneer u een klacht of geschil heeft dan kunt u deze schriftelijk indienen per post of via e-mail.

Per post
Bpf Foodservice
p/a AZL
T.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Via e-mail
info@bpffoodservice.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u hierbij uw klantnummer en telefoonnummer te vermelden. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt of op uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht), het periodieke overzicht van uw pensioen. Als werknemer ontvangt u dit persoonlijke pensioenoverzicht elk jaar. Oud-medewerkers ontvangen het eens in de vijf jaar. Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO of pensioenoverzicht.

Procedure

Na ontvangst van uw klacht of geschil, ontvangt u binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend, ontvangt u een schriftelijke reactie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht of geschil, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit per post sturen of via e-mail:

Per post
Bpf Foodservice
p/a AZL
T.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Via e-mail
info@bpffoodservice.nl

Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. Meer informatie vindt u op de website Ombudsman Pensioenen.

Let op: u kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 333 89 65

Rechter

U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Aan de procedure bij de civiele rechter zijn kosten verbonden. De procedure kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.