Onze organisatie

Intern toezicht

Raad van toezicht

Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Ons fonds heeft hiervoor een raad van toezicht in het leven geroepen. Deze raad bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.

De raad van toezicht heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook staat de raad van toezicht het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast heeft de raad van toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit:

 

Naam

Functie

Dhr. A. van Amerongen Voorzitter RvT
Mw. N. Anderson Lid RvT
  Vacature Lid RvT

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: