Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 17-05-2018.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen is een zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij als pensioenfonds beslissen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wat dit precies betekent, leggen wij hierna aan u uit.

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds
  • alle leden van onze fondsorganen
  • alle bezoekers van de website
  • iedereen die contact met ons opneemt

  Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

  • van u, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt
  • van uw werkgever, bijvoorbeeld uw salarisgegevens en uw parttimepercentage. Wij ontvangen alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van uw pensioen. Uw (persoons)gegevens worden in een beveiligde omgeving aangeleverd
  • van (semi-)overheidsinstanties, bijvoorbeeld uw gemeente voor uw actuele adresgegevens of van UWV wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • naam;
  • adres- en woonplaatsgegevens;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • burgerlijke staat (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner);
  • nationaliteit;
  • financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, (pensioengevende) salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • handtekening.  Wanneer bij ons bekend, c.q. wanneer van toepassing, verwerken wij ook:

  • gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en);
  • indicatie gemoedsbezwaarde;
  • biometrische gegevens, als u een kope van uw identiteitsbewijs heeft verstrekt;
  • Gegevens over de mate van arbeidsgeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • datum van uw huwelijk, aanvang geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding;
  • gegevens van een echtscheiding einde geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding;
  • gegevens van uw (ex)partners(s) en uw eventuele kinderen, waaronder naam, geboorte- en overlijdensdatum, geslacht, adres bankrekeningnummer en Burgerservicenummer;
  • uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen;
  • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op onze website die door bezoekers wordt opgevraagd;
  • gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming;
  • gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming;
  • ingangs- en einddatum van uw pensioen of uitkering.
 • Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zijn dit de grondslagen:

  • Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (o.a. de verplichtstellingsbeschikking)
   • de Pensioenwet
   • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw werkgever)
   • het uitvoeringsreglement (de overeenkomst tussen uw werkgever en het pensioenfonds)
   • het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en het pensioenfonds)

  Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

  • uw toestemming
  • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijks beheer van het pensioenfonds)
  • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken
 • Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

  Als dat noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

  • interne verstrekkingen aan leden van organen van het pensioenfonds, medewerkers van het pensioenfonds en aan medewerkers van onze administrateur, en verstrekkingen tussen het pensioenfonds en zijn administrateur
  • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • belastingdienst
  • het Nationaal Pensioenregister
  • andere (semi-)overheidsinstanties zoals CBS en UWV
  • derden die wij inschakelen om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren

  Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt of daarvoor aan commerciële instanties verstrekt.

 • Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

  Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, pensioenfonds én administrateur, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

  Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.


  Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG. 

 • Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.

  Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens. 

 • Wat zijn uw rechten?

  Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

  • recht op inzage
  • recht op rectificatie
  • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit')
  • recht van bezwaar

  U kunt een beroep doen op deze rechten. Houdt u er wel rekening mee, dat wij als pensioenfonds gehouden zijn om de pensioenregeling voor u uit te voeren. Daartoe zijn wij zelfs wettelijk verplicht. Wij  hebben dus altijd bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact op met onze AVG-verantwoordelijke. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.


  Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?
  Twee voorbeelden. 
  Wanneer u:

  • wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.
  • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie. 

  Klacht en bezwaar
  Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de honorering van uw rechten, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Neem dan contact op met onze AVG-verantwoordelijke. Dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht. Als wij uw klacht niet kunnen verhelpen dan kunt hiertegen bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mocht uw bezwaar uiteindelijk niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de rechter.


  Intrekken van verleende toestemming
  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. 

 • Hebben cookies impact op uw privacy?

  Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring op deze website.

 • Hebt u vragen?

  Privacy Officer

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen heeft een AVG-verantwoordelijke aangesteld. De AVG-verantwoordelijke ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

  Contact

  Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze AVG-verantwoordelijke.

  Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen
  T.a.v. de AVG-verantwoordelijke
  Adres: 
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen