Actuele cijfers

Effecten op de actuele dekkingsgraad

Er zijn verschillende factoren van invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad. Sommige factoren raken het vermogen en andere factoren de verplichtingen van ons fonds.

Overzicht invloeden

In onderstaand overzicht is een en ander nader toegelicht.

Vermogen

Van invloed Toelichting
Premies en uitkeringen Het vermogen van ons fonds neemt toe door betaling van pensioenpremies en neemt af het uitkeren van pensioenen.
Rente-afdekking Pensioenfondsen kennen doorgaans een langere looptijd voor hun verplichtingen dan voor hun bezittingen. Daardoor ontstaat een zogeheten renterisico. Bij een rentedaling nemen de verplichtingen meer in waarde toe dan de bezittingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Om dit risico te beperken dekt ons fonds het renterisico gedeeltelijk af. Als gevolg van deze rente-afdekking leidt een daling van de marktrente tot een toename van onze vastrentende waarden portefeuille, en omgekeerd.
Rendement op aandelen Ons fonds belegt gedeeltelijk in aandelen. Een positief of negatief rendement op aandelen is van invloed op de omvang van ons vermogen.

Verplichtingen

Van invloed Toelichting
Rentetermijnstructuur Dit betreft de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rente (die overigens niet gelijk is aan de marktrente). Op basis hiervan wordt de hoogte van onze verplichtingen gebaseerd. Onze verplichtingen stijgen naarmate deze rente lager is. Het is een beetje vergelijkbaar met een lage rente op je spaarrekening. Is de rente hoog, dan ontvang je meer geld van de bank en heb je straks een hoger bedrag over. Is de rente laag, dan houd je later minder over. Hoe lager de rente, des te meer geld moet ons fonds opzij zetten als een soort voorziening, zodat er ook straks voor iedere deelnemer pensioen is.
Reguliere mutatie verplichtingen De reguliere mutatie van de verplichtingen komt voornamelijk voort uit de nieuwe pensioenopbouw en de uitgekeerde pensioenuitkeringen in de betreffende maand. Als de nieuwe pensioenopbouw groter is dan de pensioenuitkeringen in de betreffende maand, neemt de hoogte van de verplichtingen toe en omgekeerd.
Overige effecten

Onder overige effecten vallen alle overige factoren die van invloed zijn op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierbij kan gedacht worden aan een groot aantal in-/uitdiensttredingen of in-/revalideringsgevallen in de betreffende maand. Een groot aantal indiensttredingen of invalideringsgevallen leidt tot een toename van de verplichtingen en een afname van de dekkingsgraad. Een groot aantal uitdiensttredingen of revalideringsgevallen heeft een tegengesteld effect.

Een ander effect is de periodieke herijking van de verplichting als gevolg van wijzigingen in de levensverwachting. Als we allemaal langer leven, moet ons fonds de pensioenuitkeringen naar verwachting langer uitkeren en moet daardoor meer geld opzij worden gezet. Een toename in de levensverwachting leidt dus tot een hogere pensioenverplichting en daarmee tot een lagere dekkingsgraad.

Overzicht afgelopen maand

In dit overzicht leest u alles over de ontwikkelingen van de afgelopen maand.