Uw werknemers informeren

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers. Wijzigingen geeft u door via de werkgeversportal: Mijn Pensioenadministratie. Wat moet u doorgeven en hoe kunt u uw werknemers informeren in de volgende situaties?

1. U neemt een nieuwe werknemer in dienst

U meldt de nieuwe werknemer binnen 1 maand aan bij ons via de werkgeversportal. Informeer uw nieuwe werknemers op hoofdlijnen over hun pensioen:

  • er is een pensioenregeling voor iedere werknemer 
  • het gaat om een middelloonregeling 
  • de werkgever en werknemers betalen samen de premie voor dit pensioen 
  • het is mogelijk om eerder opgebouwd pensioen mee te nemen via waardeoverdracht 
  • de werknemer ontvangt binnen 3 maanden een informatiepakket van ons
  • de werknemer ontvangt jaarlijks een overzicht (UPO) van het opgebouwde pensioen

2. Het salaris van uw werknemer wijzigt

Een verlaging van het salaris van een werknemer dient u binnen 1 maand na de verlaging door te geven via de werkgeversportal. Een verhoging van het salaris gedurende het jaar dient u per 1 januari van het volgende jaar door te geven via de werkgeversportal

3. Uw werknemer wil meer of minder gaan werken

Als uw werknemer meer of minder gaat werken, bouwt hij meer of minder pensioen op. Geef het parttime percentage door via de werkgeversportal

Uw werknemer neemt (onbetaald) verlof op

Meld het zo spoedig mogelijk aan ons als uw werknemer langdurig verlof opneemt. In principe stopt de pensioenopbouw tijdens het verlof.

5. Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt

Geef het zo spoedig mogelijk door aan ons als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. Als de werknemer arbeidsongeschikt is, wordt de pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden voortgezet. De premie nemen wij dan (gedeeltelijk) voor onze rekening op basis van de afspraken in het pensioenreglement.

6. Uw werknemer gaat uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk af bij ons. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een medewerker uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.

Werknemers kunnen het pensioen ook meenemen als ze een nieuwe baan krijgen (buiten de sector) en pensioen gaan opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.

7. Uw werknemer wil met pensioen

Uw werknemer kan de ingangsdatum van zijn pensioen kiezen. Wijs uw werknemer op de informatie achter de link Pensioen op maat op deze website. Heeft uw werknemer nog vragen? Dan kan hij of zij contact opnemen met ons.

8. Uw werknemer overlijdt

Meld bij ons dat uw werknemer is overleden. Wij zorgen ervoor dat de nabestaanden van uw werknemer een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

De informatiekaart

Op een aantal momenten in het leven van uw werknemers is het voor hen van belang om stil te staan bij hun pensioen. In de informatiekaart van ons fonds vindt u een overzicht van deze momenten. Met daarbij informatie over welke stappen het fonds, u of uw werknemers moeten nemen.