Beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen

MVB: we beleggen met oog voor mens en milieu

Naast rendement, risico en kosten, houdt ons fonds ook rekening met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Ons fonds belegt immers het geld voor huidige maar ook voor toekomstige pensioenen. Ook willen we daarbij bijdragen aan een duurzame toekomst. U vindt hier meer informatie over hoe ons fonds rekening houdt met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

MVB-beleid

De visie van Bpf Foodservice is dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) bijdraagt aan zijn doelen voor de lange termijn. Dat is omdat het bestuur verwacht dat maatschappelijk verantwoord beleggen op lange termijn zal leiden tot betere resultaten tegen een lager risico.
Het bestuur verwacht dat bedrijven die rekening houden met MVB-maatstaven, op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Daarnaast verwachten we dat bedrijven die geen rekening houden met MVB-maatstaven op lange termijn een hoger risico kennen.

Toch is ons fonds terughoudend over ‘early adoption’. Het lange termijn belang van de deelnemer, zekerheid en stabiliteit, staan namelijk voorop. Met andere woorden, ons fonds geeft de voorkeur aan bestaande oplossingen, die in het verleden al goed zijn gebleken. Dat kunnen bijvoorbeeld ook oplossingen zijn waar veel pensioenfondsen voor kiezen.

Uitvoering

Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt vaak ingedeeld in drie pijlers: E, S en G.

E staat voor Environmental

Hierbij kijken we naar het energieverbruik, de afvalproductie, de vervuiling en de behandeling van dieren van een bedrijf. Daarnaast kijken we welke milieurisico’s het bedrijf loopt en hoe deze risico’s worden beheerst. Een oliemaatschappij kan bijvoorbeeld het risico lopen een olielek te veroorzaken.

S staat voor Social

Hierbij kijken we of het bedrijf:

 • zaken doet met andere partijen die uitgaan van dezelfde normen en waarden
 • een bijdrage levert aan de maatschappij of vrijwilligerswerk doet
 • voldoende rekening houdt met de gezondheid en veiligheid van de werknemers
 • voldoende rekening houdt met de belangen van de stakeholders

G staat voor Governance

Hierbij kijken we of een bedrijf een transparante en nauwkeurige boekhouding heeft en of aandeelhouders mogen stemmen over belangrijke onderwerpen. Daarnaast mogen er geen belangenconflicten zijn binnen het bestuur. Als laatste kijken we ook naar de integriteit van het bedrijf (omkoping, fraude etc.).

Bij het integreren van MVB in het beleggingsbeleid vindt ons fonds de E, S en G even belangrijk. We gebruiken daarom de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties als basis voor de uitvoering van MVB.

 1. Bedrijven moeten de internationale mensenrechten steunen en respecteren.
 2. Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten.
 3. Bedrijven handhaven vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
 4. De uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid.
 6. De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.
 7. Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieuvraagstukken te ondersteunen.
 8. Initiatieven te nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.
 9. Bevordering van de ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën.
 10. Bedrijven bestrijden corruptie in alle vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Ons fonds past deze principes toe door overtreders van deze principes uit te sluiten van de beleggingen. Ons fonds probeert daarnaast mogelijkheden te vinden door te beleggen in bedrijven die vooroplopen op deze principes. Maar een oplossing vinden die ons fonds geschikt vindt kost veel tijd. Er zijn namelijk heel veel manieren om dit te doen. Voordat we een nieuwe oplossing doorvoeren, besteedt ons fonds daarom veel tijd aan het onderzoeken van de gevolgen van een nieuwe oplossing op kosten, risico en rendement. Dit vindt ons fonds namelijk ook heel belangrijk.

Controle

Ons fonds rapporteert in het jaarverslag over het MVB-beleid. Daarnaast evalueren we dit beleid iedere 3 jaar, of vaker. Factoren van buitenaf, zoals veranderende wet- en regelgeving kunnen ook aanleiding zijn om het beleid (tussentijds) te evalueren. De duurzaamheidsinformatie over onze pensioenregeling leest u in dit document.

Europese regels MVB

Ons fonds heeft de visie dat maatschappelijk verantwoord beleggen bijdraagt aan haar doelen voor de lange termijn. Bovendien vindt het pensioenfonds het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen en bij het beleggen van het pensioenvermogen van haar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden oog te houden voor de leefbaarheid van de wereld waarin zij van hun pensioen kunnen genieten.

Ook vanuit de Europese regelgeving wordt er verwacht dat de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden voldoende inzicht hebben in de mate waarin wij duurzaamheid meenemen bij het beleggen van hun vermogen. Om dit te waarborgen is er een specifieke set vereisten opgesteld waaronder wij, als pensioenfonds, verantwoording moeten afleggen. Deze vereisten vallen onder de volgende twee regelgevingen; de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomie verordening.

Om zowel aan de regelgeving te voldoen, als de deelnemer voldoende informatie te bieden, geven wij op de pagina Documenten onder het kopje “Duurzaamheidsinformatie pensioenregeling” alle informatie over hoe wij duurzaamheid en specifieke ecologische en sociale kenmerken meenemen bij het beleggen van het pensioenvermogen.