Beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen

MVB: we beleggen met oog voor mens en milieu

Naast rendement, risico en kosten, houdt ons fonds ook rekening met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Ons fonds belegt immers het geld voor huidige maar ook voor toekomstige pensioenen. Ook willen we daarbij bijdragen aan een duurzame toekomst. U vindt hier meer informatie over hoe ons fonds rekening houdt met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

MVB-beleid

De visie van Bpf Foodservice is dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) bijdraagt aan zijn doelen voor de lange termijn. Dat is omdat het bestuur verwacht dat maatschappelijk verantwoord beleggen op lange termijn zal leiden tot betere resultaten tegen een lager risico.
Het bestuur verwacht dat bedrijven die rekening houden met MVB-maatstaven, op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Daarnaast verwachten we dat bedrijven die geen rekening houden met MVB-maatstaven op lange termijn een hoger risico kennen.

Toch is ons fonds terughoudend over ‘early adoption’. Het lange termijn belang van de deelnemer, zekerheid en stabiliteit, staan namelijk voorop. Met andere woorden, ons fonds geeft de voorkeur aan bestaande oplossingen, die in het verleden al goed zijn gebleken. Dat kunnen bijvoorbeeld ook oplossingen zijn waar veel pensioenfondsen voor kiezen.

Uitvoering

Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt vaak ingedeeld in drie pijlers: E, S en G.

E staat voor Environmental

Hierbij kijken we naar het energieverbruik, de afvalproductie, de vervuiling en de behandeling van dieren van een bedrijf. Daarnaast kijken we welke milieurisico’s het bedrijf loopt en hoe deze risico’s worden beheerst. Een oliemaatschappij kan bijvoorbeeld het risico lopen een olielek te veroorzaken.

S staat voor Social

Hierbij kijken we of het bedrijf:

 • zaken doet met andere partijen die uitgaan van dezelfde normen en waarden
 • een bijdrage levert aan de maatschappij of vrijwilligerswerk doet
 • voldoende rekening houdt met de gezondheid en veiligheid van de werknemers
 • voldoende rekening houdt met de belangen van de stakeholders

G staat voor Governance

Hierbij kijken we of een bedrijf een transparante en nauwkeurige boekhouding heeft en of aandeelhouders mogen stemmen over belangrijke onderwerpen. Daarnaast mogen er geen belangenconflicten zijn binnen het bestuur. Als laatste kijken we ook naar de integriteit van het bedrijf (omkoping, fraude etc.).

Bij het integreren van MVB in het beleggingsbeleid vindt ons fonds de E, S en G even belangrijk. We gebruiken daarom de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties als basis voor de uitvoering van MVB.

 1. Bedrijven moeten de internationale mensenrechten steunen en respecteren.
 2. Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten.
 3. Bedrijven handhaven vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
 4. De uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid.
 6. De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.
 7. Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieuvraagstukken te ondersteunen.
 8. Initiatieven te nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.
 9. Bevordering van de ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën.
 10. Bedrijven bestrijden corruptie in alle vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Ons fonds past deze principes toe door overtreders van deze principes uit te sluiten van de beleggingen. Ons fonds probeert daarnaast mogelijkheden te vinden door te beleggen in bedrijven die vooroplopen op deze principes. Maar een oplossing vinden die ons fonds geschikt vindt kost veel tijd. Er zijn namelijk heel veel manieren om dit te doen. Voordat we een nieuwe oplossing doorvoeren, besteedt ons fonds daarom veel tijd aan het onderzoeken van de gevolgen van een nieuwe oplossing op kosten, risico en rendement. Dit vindt ons fonds namelijk ook heel belangrijk.

Controle

Ons fonds rapporteert over het MVB-beleid in het jaarverslag. Daarnaast evalueren we dit beleid iedere 3 jaar, of vaker. Factoren van buitenaf, zoals veranderende wet- en regelgeving kunnen ook aanleiding zijn om het beleid (tussentijds) te evalueren.

Europese regels MVB

Ook komen er nieuwe Europese regels waardoor pensioenfondsen verplicht worden om te beleggen volgens de ESG-principes.

Bpf Foodservice wil graag duurzaam zijn. Daaraan proberen we met ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij te dragen. Volgens nieuwe Europese wetgeving moeten pensioenfondsen aan strengere eisen voldoen om de pensioenregeling ‘groen’ te mogen noemen. Ons fonds heeft zichzelf daarom langs die nieuwe meetlat gelegd. Daaruit bleek dat ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen nog niet helemaal in lijn is met die nieuwe vereisten. Daarvoor zouden we duurzaamheid nog meer een rol moeten geven in onze besluitvorming. We moeten kunnen aantonen hoe duurzaam we zijn en wat dat betekent voor onze beleggingen.

Ons MVB-beleid is in ontwikkeling. We kunnen nog niet aantonen dat onze beleggingen op elk moment aan de bovengenoemde duurzaamheidscriteria voldoen. Bovendien vinden wij dat er op dit moment nog onvoldoende zicht is op de verplichtingen die een duurzame kwalificatie met zich meebrengen. Daarom kiezen wij ervoor om, ondanks onze inspanningen op het gebied van duurzaam beleggen, onze beleggingen nu niet te kwalificeren als ‘groen’, maar als ‘grijs’ product. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Sinds 2021 moeten pensioenfondsen laten weten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren meewegen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dat schrijft Europese wetgeving (SFDR) voor. Ook staat in die wet wat de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn. Als een pensioenfonds besluit deze ongunstige effecten mee te nemen, moet het daar een verklaring over opstellen.

Een pensioenfonds mag ook besluiten om deze ongunstige effecten niet mee te nemen bij het beleggen. Bpf Foodservice maakt gebruik van die mogelijkheid. Op dit moment kunnen we namelijk nog niet overzien aan welke eisen onze rapportage hierover moet voldoen. Als daar meer duidelijkheid over is, kan het zijn dat we in de toekomst op deze beslissing terugkomen. Deze vereisten moeten dan wel passen bij Bpf Foodservice en voor ons uitvoerbaar zijn. Als dat zo is, kan het zijn dat we de verklaring alsnog opstellen. We informeren u daar dan over op deze website.

Ons fonds vindt maatschappelijk verantwoord beleggen voor ons pensioen belangrijk. Daar hebben we beleid voor gemaakt. Daarover leest u elders op deze website. Binnen dit beleid hebben we verschillende maatregelen opgenomen. Wij hebben hier onze eigen keuzes in gemaakt. We mogen als pensioenfonds namelijk zelf bepalen welke duurzaamheidsfactoren voor ons fonds van belang zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.