Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur gebruikt hierbij studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studie, externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen de volgende externe vermogensbeheerders:

  • Robeco Institutional Asset Management in Rotterdam
  • State Street Global Advisors in Amsterdam
  • Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Amsterdam
  • LGIM, Londen

Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden. Verder heeft het fonds Altera (Amstelveen) voor niet-beursgenoteerd vastgoed geselecteerd en Caceis (Amsterdam) als custodian aangesteld.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement, tegen een aanvaardbaar risico, boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan onder andere in de Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet.

Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen past binnen de normen van de gedragslijnen die gelden voor het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Het fonds wil bij voorkeur niet betrokken zijn bij: 

  • Schendingen van mensenrechten
  • Kinderarbeid
  • Fraude of corruptie
  • Milieuvervuiling
  • Omstreden wapens

Bpf Foodservice heeft met zijn vermogensbeheerders afspraken gemaakt over organisaties waarin het fonds niet wil beleggen. Zo zijn organisaties uitgesloten die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en/of onderhoud van clustermunitie, landmijnen en nucleaire wapens. Dit geldt ook voor ondernemingen die de zogenaamde ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties (VN) niet naleven. Dit betreft tien principes die de VN heeft opgesteld op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De lijst met organisaties die op grond van het voorgaande zijn uitgesloten wordt periodiek geactualiseerd. Een actuele lijst kan bij ons fonds worden opgevraagd.

Maatschappelijk verantwoord beleggen kan verder gaan dan uitsluiten van ondernemingen betrokken bij bovenstaande activiteiten. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat wij ons ervoor inspannen dat vermogensbeheerders minder beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij deze activiteiten. Of juist te investeren in ondernemingen die zelf verantwoord ondernemen. De invloed van ons pensioenfonds is beperkt, maar we vinden dit een serieus en belangrijk onderwerp. 

Opt-out verklaring ongunstige effecten

Sinds 2021 moeten pensioenfondsen laten weten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren meewegen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dat schrijft Europese wetgeving (SFDR) voor. Ook staat in die wet wat de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn. Als een pensioenfonds besluit deze ongunstige effecten mee te nemen, moet het daar een verklaring over opstellen.

Een pensioenfonds mag ook besluiten om deze ongunstige effecten niet mee te nemen bij het beleggen. Bpf Foodservice maakt gebruik van die mogelijkheid. Op dit moment kunnen we namelijk nog niet overzien aan welke eisen onze rapportage hierover moet voldoen. Als daar meer duidelijkheid over is, kan het zijn dat we in de toekomst op deze beslissing terugkomen. Deze vereisten moeten dan wel passen bij Bpf Foodservice en voor ons uitvoerbaar zijn. Als dat zo is, kan het zijn dat we de verklaring alsnog opstellen. We informeren u daar dan over op deze website.

Ons fonds vindt maatschappelijk verantwoord beleggen voor ons pensioen belangrijk. Daar hebben we beleid voor gemaakt. Daarover leest u elders op deze website. Binnen dit beleid hebben we verschillende maatregelen opgenomen. Wij hebben hier onze eigen keuzes in gemaakt. We mogen als pensioenfonds namelijk zelf bepalen welke duurzaamheidsfactoren voor ons fonds van belang zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.