Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Aansluiting- en Incasso Commissie

De Aansluiting- en Incasso Commissie (AIC) zorgt ervoor dat alle ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van Bpf Foodservice benaderd worden om zich aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Dit gebeurt in samenwerking met de pensioenadministrateur AZL.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto

Naam

Functie

 undefined Dhr. M.E. Krah voorzitter
 undefined Dhr. J. Griffioen lid
 undefined Dhr. N.J. Passchier lid

2. Balansmanagementcommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons pensioenfonds belegt in aandelen en vastrentende waarden. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.
De Balansmanagementcommissie (BMC) adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De BMC controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. De BMC wordt ondersteund door een beleggingsadviseur. Daarnaast komen ook actuariële zaken zoals (de herziening van) het financieel toetsingskader, het maken of actualiseren van herstelplannen, de haalbaarheidstoets en de te hanteren parameters aan de orde.

Samenstelling

De BMC bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto 

Naam

Namens

 undefined

Dhr. B. Kok (voorzitter)

pensioengerechtigden
 undefined Dhr. B.P. Heineman (toehoorder) werkgevers
  Vacature werknemers

Het beleggingsadvies van ons pensioenfonds is uitbesteed aan een beleggingsadviseur van Sprenkels en Verschuren in Amsterdam.

3. Pensioen & Communicatie Commissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De Pensioen & Communicatie Commissie (P&CC) adviseert het bestuur over hoe communicatie aan de deelnemers het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering. Deze commissie gaat ook over de pensioenregeling. Wijzigingen in het pensioenreglement worden door de P&CC voorbereid. De P&CC wordt bijgestaan door een communicatie adviseur van AZL. 

Samenstelling

De P&CC bestaat uit 2 bestuurders en als toehoorder een aspirant lid:

Foto

Naam

Functie

 undefined Dhr. N.J. Passchier voorzitter
 undefined Dhr. G.W. Wegh voorzitter
Mw. J. Matelski (aspirant) toehoorder

4. Governance Risk en Compliance Commissie

De Governance Risk, en Compliance Commissie (GRCC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van IRM-beleid en het beheersen van de strategische risico’s van het fonds.

Samenstelling

De GRCC De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto

Naam

 undefined Dhr. B.P. Heineman (voorzitter)
Dhr. R. van den Broek
 undefined Dhr. B. Kok (toehoorder)

6. Dagelijks bestuur

Samenstelling

Foto

Naam

 undefined

Dhr. J. Griffioen (werkgeversvoorzitter)

undefined Dhr. N.J. Passchier (werknemersvoorzitter)

7. Commissie Overleg Sociale Partners

De Commissie Overleg Sociale partners (COS) bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur en cao-partijen. Het bestuur roept de Commissie Overleg Sociale Partners bij elkaar wanneer dit nodig is en formuleert de opdracht. De commissie vergadert bij de aanloop naar grotere wijzigingen in de pensioenregeling, maar minimaal twee maal per jaar. De Commissie Overleg Sociale Partners heeft tot taak:

  • De afstemming tussen het pensioenfonds en cao-partijen soepel te laten verlopen om daarmee een beheerste transitie naar een (nieuwe) pensioenregeling te waarborgen; en
  • Cao- partijen te informeren over de nieuwste stand van zaken binnen het fonds.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto

Naam

 undefined

Dhr. M.E. Krah
namens bestuur (werkgevers)

 undefined Dhr. N.J. Passchier
namens bestuur (werknemers)

Dhr. B.P. Heineman (toehoorder)


Overzicht

De onderstaande commissies en partijen ondersteunen het bestuur van het pensioenfonds bij de uitvoering van de pensioenregeling:

Bestuursoverzicht.jpg