Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen en de sleutelfunctiehouders.

Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij bieden tegenwicht en het gaan gesprek aan met het bestuur over bevindingen binnen hun aandachtsgebied. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Bij ons fonds zijn er sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en een voor de interne audit.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

  • Boudewijn Heineman, sleutelfunctiehouder risicobeheer
  • Jan Tol, sleutelfunctiehouder actuariële functie
  • Robert Verweij, sleutelfunctiehouder interne audit

Verschillende interne en externe partijen ondersteunen het bestuur met advies en uitvoering. Een overzicht:

1. Aansluiting- en Incasso Commissie

De Aansluiting- en Incasso Commissie (AIC) zorgt ervoor dat alle ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van Bpf Foodservice benaderd worden om zich aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Dit gebeurt in samenwerking met de pensioenadministrateur AZL.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

  Naam Functie
Dhr. G. Wegh (in memoriam) Voorzitter AIC
 Dhr. B. Kok Commissielid
 Dhr. G. Flameling Commissielid

2. Balansmanagementcommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons pensioenfonds belegt in aandelen en vastrentende waarden. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.
De Balansmanagementcommissie (BMC) adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De BMC controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. De BMC wordt ondersteund door een beleggingsadviseur. Daarnaast komen ook actuariële zaken zoals (de herziening van) het financieel toetsingskader, het maken of actualiseren van herstelplannen, de haalbaarheidstoets en de te hanteren parameters aan de orde.

Samenstelling

De BMC bestaat uit een aantal bestuurders:

 

Naam

Functie

 undefined

Dhr. B. Kok (voorzitter)

Voorzitter BMC
 Mw. J. Matelski Commissielid
Mw. I. Blankers Commissielid
Dhr. R. van den Broek Toehoorder

Het beleggingsadvies van ons pensioenfonds is uitbesteed aan een beleggingsadviseur van Sprenkels en Verschuren in Amsterdam.

3. Pensioen & Communicatie Commissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De Pensioen & Communicatie Commissie (P&CC) adviseert het bestuur over hoe communicatie aan de deelnemers het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering. Deze commissie gaat ook over de pensioenregeling. Wijzigingen in het pensioenreglement worden door de P&CC voorbereid. De P&CC wordt bijgestaan door een communicatie adviseur van AZL. 

Samenstelling

De P&CC bestaat uit 3 bestuurders:

 

Naam

Functie

Mw. J. Matelski Voorzitter P&CC
 undefined Dhr. G.W. Wegh (in memoriam) Commissielid
undefined Dhr. N.J. Passchier Commissielid

4. Governance Risk en Compliance Commissie

De Governance Risk, en Compliance Commissie (GRCC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van IRM-beleid en het beheersen van de strategische risico’s van het fonds.

Samenstelling

De GRCC De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

 

Naam

Functie

 undefined Dhr. B.P. Heineman Voorzitter GRCC
Dhr. R. van den Broek Commissielid
  Mw. I. Blankers Toehoorder

5. Dagelijks bestuur

Samenstelling

 

Naam

Functie

undefined Dhr. N.J. Passchier  Voorzitter DB namens werknemers
Dhr. G. Wegh (in memoriam) Plaatsvervangend voorzitter namens werkgevers
Dhr. G. Flameling Commissielid namens werkgevers

6. Commissie Overleg Sociale Partners

De Commissie Overleg Sociale partners (COS) bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur en cao-partijen. Het bestuur roept de Commissie Overleg Sociale Partners bij elkaar wanneer dit nodig is en formuleert de opdracht. De commissie vergadert bij de aanloop naar grotere wijzigingen in de pensioenregeling, maar minimaal twee maal per jaar. De Commissie Overleg Sociale Partners heeft tot taak:

  • De afstemming tussen het pensioenfonds en cao-partijen soepel te laten verlopen om daarmee een beheerste transitie naar een (nieuwe) pensioenregeling te waarborgen; en
  • Cao-partijen te informeren over de nieuwste stand van zaken binnen het fonds.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

 

Naam

Functie

 undefined Dhr. N.J. Passchier

Commissielid namens werknemers
Dhr. B.P. Heineman Commissielid namens werkgevers
Mw. I. Blankers Commissielid namens werkgevers


Overzicht

De onderstaande commissies en partijen ondersteunen het bestuur van het pensioenfonds bij de uitvoering van de pensioenregeling:

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

Verantwoording Uitvoering Advies Controle Extern toezicht Intern toezicht Bestuur

Hoe de verantwoordelijkheden in ons pensioenfonds zijn georganiseerd ziet u in dit organogram.