Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen en de sleutelfunctiehouders.

Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij bieden tegenwicht en het gaan gesprek aan met het bestuur over bevindingen binnen hun aandachtsgebied. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Bij ons fonds zijn er sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en een voor de interne audit.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

  • Floris van Rijn, sleutelfunctiehouder risicobeheer
  • Jan Tol, sleutelfunctiehouder actuariële functie
  • Robert Verweij, sleutelfunctiehouder interne audit

Verschillende interne en externe partijen ondersteunen het bestuur met advies en uitvoering. Een overzicht:

1. Aansluiting- en Incasso Commissie

De Aansluiting- en Incasso Commissie (AIC) zorgt ervoor dat alle ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van Bpf Foodservice benaderd worden om zich aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Dit gebeurt in samenwerking met de pensioenadministrateur AZL.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

    Functie
Dhr. B. Kok Voorzitter AIC
Dhr. I. Krikke Commissielid
Dhr. M. Meems Commissielid

 

2. Balansmanagementcommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons pensioenfonds belegt in aandelen en vastrentende waarden. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.
De Balansmanagementcommissie (BMC) adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De BMC controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. De BMC wordt ondersteund door een beleggingsadviseur. Daarnaast komen ook actuariële zaken zoals (de herziening van) het financieel toetsingskader, het maken of actualiseren van herstelplannen, de haalbaarheidstoets en de te hanteren parameters aan de orde.

Samenstelling

De BMC bestaat uit een aantal bestuurders:

    Functie
Mw. J. Matelski  voorzitter BMC
Dhr. B. Kok Commissielid
Mw. I. Blankers Commissielid

Het beleggingsadvies van ons pensioenfonds is uitbesteed aan een beleggingsadviseur van Sprenkels en Verschuren in Amsterdam.

3. Pensioencommissie

De Pensioencommissie (PC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pensioenbeleid van het pensioenfonds. Wijzigingen in het pensioenreglement worden bijvoorbeeld door de PC voorbereid. Daarnaast is de PC ook de eerstelijns verantwoordelijke die toeziet op de dienstverlening van de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Samenstelling

De PC bestaat uit 3 bestuurders:

    Functie
Dhr. M. Meems Voorzitter PC
Dhr. B. Kok Commissielid
Dhr. R. van den Broek Commissielid

 

4. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De Communicatiecommissie (CC) adviseert het bestuur over hoe communicatie aan de deelnemers het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering. De CC wordt bijgestaan door een communicatie adviseur van AZL. 

Samenstelling

De CC bestaat uit 3 bestuurders:

    Functie
Dhr. I. Krikke Voorzitter CC
Mw. J. Matelski Commissielid
Dhr. N. Passchier Commissielid

5. Dagelijks bestuur

Samenstelling

    Functie
Dhr. N. Passchier Voorzitter namens werknemers
Dhr. G. Flameling Voorzitter DB namens werkgevers

6. Commissie Overleg Sociale Partners

De Commissie Overleg Sociale partners (COS) bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur en cao-partijen. Het bestuur roept de Commissie Overleg Sociale Partners bij elkaar wanneer dit nodig is en formuleert de opdracht. De commissie vergadert bij de aanloop naar grotere wijzigingen in de pensioenregeling, maar minimaal twee maal per jaar. De Commissie Overleg Sociale Partners heeft tot taak:

  • De afstemming tussen het pensioenfonds en cao-partijen soepel te laten verlopen om daarmee een beheerste transitie naar een (nieuwe) pensioenregeling te waarborgen; en
  • Cao-partijen te informeren over de nieuwste stand van zaken binnen het fonds.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

    Functie
Dhr. N. Passchier Commissielid namens werknemers
Dhr. M. Meems Commissielid namens werkgevers

7. Commissie Datakwaliteit, Uitbesteding en IT

De Commissie Datakwaliteit, Uitbesteding en IT is verantwoordelijk voor het opstellen van, het adviseren over en het implementeren van het beleid met betrekking tot datakwaliteit, IT-strategie, business continuity en uitbesteding.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

    Functie
Dhr. R. van den Broek Voorziter DUIT
Dhr. G. Flameling Commissielid
Mw. I. Blankers Commissielid

8. Klankbordgroep Risicobeheer

De Klankbordgroep Risicobeheer is een klankbordgroep voor de Sleutelfunctiehouder Risicobeheer. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de AIC, CC, PC en BMC. 

Overzicht

De onderstaande commissies en partijen ondersteunen het bestuur van het pensioenfonds bij de uitvoering van de pensioenregeling:

 

 

Hoe de verantwoordelijkheden in ons pensioenfonds zijn georganiseerd ziet u in dit organogram.