Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling bestuur

In het bestuur zijn de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat in principe uit 8 personen, maar maximaal uit 10 personen. 4 bestuurders zijn benoemd namens de werkgevers, 3 namens de werknemers en 1 bestuurder vertegenwoordigt de gepensioneerden. Aan het bestuur kunnen maximaal 2 bestuurders worden toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het fonds. Deze bestuurders worden benoemd door het bestuur.

De bestuurders van werkgevers- en werknemerszijde worden benoemd door het bestuur na voordracht door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt benoemd door het bestuur na verkiezing door de gepensioneerden van het fonds. Mocht er geen geschikte kandidaat zijn, dan selecteert het bestuur zelf een kandidaat.

De bestuurders zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuurders op hun kennis en integriteit. 

Het bestuur wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris en een bestuursadviseur.

 

    Functie
Dhr. N. Passchier Voorzitter
Bestuurslid namens werknemers
Dhr. G. Flameling Voorzitter
Bestuurslid namens werkgevers
Dhr. I. Krikke  Bestuurslid namens werkgevers
Mw. I. Blankers Bestuurslid namens werkgevers
Dhr. M. Meems Bestuurslid namens werkgevers
Dhr. R. van den Broek Bestuurslid namens werknemers
Mw. J. Matelski Bestuurslid namens werknemers
Dhr. B. Kok Bestuurslid namens gepensioneerden

 

Bestuurssecretaris

     
 

Dhr. M. Raaijmakers

 


Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: