Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt als een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen dat ons fonds nu bezit en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen betreffen het kapitaal dat ons fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen naar verwachting te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds voor elke € 100 die het aan pensioen moet uitkeren € 105 beschikbaar.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over wat deze verschillende dekkingsgraden betekenen. 

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve dekkingsgraden van het pensioenfonds worden één keer per jaar, namelijk per 31 december, vastgesteld. Deze vindt u terug in het Jaarverslag op de pagina Documenten.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 4 dekkingsgraden opgenomen:

De beleidsdekkingsgraad (= donkerblauwe lijn)

Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Alle pensioenfondsen zijn op basis van het Financiële Toetsingskader (FTK) verplicht om de beleidsdekkingsgraad vast te stellen. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen (ook wel: toeslagverlening).

De actuele dekkingsgraad (= gele lijn)

Dit is een momentopname van het vermogen en de pensioenverplichtingen van het fonds aan het einde van elke maand. De actuele dekkingsgraad is van invloed op het toekomstige verloop van de beleidsdekkingsgraad. Bij een structureel stijgende actuele dekkingsgraad zal de beleidsdekkingsgraad (op termijn) ook gaan stijgen, want de beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Elke maand publiceren we in deze monitor de actuele ontwikkelingen. Of lees meer informatie over welke factoren invloed hebben op deze dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad (= oranje lijn) 

Deze dekkingsgraad bepaalt of ons fonds een reservetekort of een reserveoverschot heeft. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad is er sprake van een reservetekort en moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan staat hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Lijkt dat op voorhand niet te lukken, dan moet ons fonds direct (in beginsel 1/10de van) het tekort wegwerken via een verlaging van de pensioenen.
De vereiste dekkingsgraad van een pensioenfonds is afhankelijk van hoe risicovol een pensioenfonds belegt. Hoe risicovoller het beleggingsbeleid des te meer buffers voor tegenvallers er moeten worden aangehouden. Een meer risicovol beleggingsbeleid leidt dus tot een hogere vereiste dekkingsgraad.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (= rode lijn)

Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of het fonds een dekkingstekort heeft en vormt een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad vanaf (en met inbegrip van) dit startpunt zes maal jaarlijks opeenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en ook de actuele dekkingsgraad bij de laatste vaststelling lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds daarna direct een verlaging doorvoeren om uit dekkingstekort komen.

Ontwikkelingen afgelopen maand

Bekijk voor meer informatie dit overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen maand.